Học phần: Banking system and international banking regulation and supervision

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết giảng: 23

Thời gian: 22.11 – 30.11.2018

Địa điểm: Phòng D208

Giảng viên: TS. DAO Thanh Binh

  • Giảng viên thỉnh giảng, Chương trình Thạc sỹ Tài chính liên kết giữa ĐH Thương Mại & ĐH Jean Moulin Lyon 3 (CH Pháp)
  • Giảng viên cơ hữu, Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch, ĐH Hà Hội
  • Nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính tại ĐH Paris Dauphine, CH Pháp
  • Nhận bằng Tiến sỹ (PhD) Tài chính tại ĐH Paris Dauphine, CH Pháp

Lịch học:

  • T5, 22/11: 18:30 – 21:40
  • T6, 23/11: 18:30 – 21:40
  • T2, 26/11: 18:30 – 21:40
  • T3, 27/11: 18:30 – 21:40
  • T5, 29/11: 18:30 – 20:40
  • T6, 30/11: 18:30 – 21:00