M2TC-A10 (17/18): Ngày 22/09 hạn nộp luận văn tốt nghiệp. Dự kiến bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ 8/10 đến 13/10. Các học viên chú ý hạn nộp để đảm bảo việc nộp luận văn đúng thời hạn.